Algemene voorwaarden

Wilhelminaweg 4c, 3441 XC Woerden
Tel: 06- 460 900 94 E-mailadres: info@ beauty-smart.nl
KvK-nummer 69264384, BTW-identificatienummer: NL857809143801

1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst met betrekking tot Beauty Smart producten tussen Beauty Smart en koper. Onder het begrip “koper” dient in deze algemene voorwaarden te worden verstaan zowel de professionele koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als de consument-koper, een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.1. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.2. Indien een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden vernietigbaar is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
1.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. Beauty Smart behoudt zich het recht voor de huidige algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.

2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en komen te vervallen zodra het product, waarop de aanbieding betrekking heeft, niet meer beschikbaar is.
2.3 Een overeenkomst tussen Beauty Smart en koper komt tot stand op het moment dat een product geleverd is aan de koper.

3 Prijzen en betaling
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.2 Verzend- en bezorgkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en komen voor rekening van koper, tenzij anders vermeld in de offerte. Deze kosten worden uitdrukkelijk vermeld op de offerte.
3.3 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is koper zonder ingebrekestelling in verzuim. Beauty Smart zal aan koper als dan een rente van 1,5% per maand over het verschuldigde bedrag in rekening brengen, alsmede de redelijke incassokosten bij uitblijven van betaling.

4 Acceptatie en reclames
4.1 Koper dient bij aflevering onmiddellijk te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper met opgave van de aard en de grond van de klachten binnen twee (2) werkdagen na de levering Beauty Smart hiervan schriftelijk of per email op de hoogte te stellen.
4.2 Indien de afgeleverde producten na onderzoek door Beauty Smart niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Beauty Smart de keuze om het desbetreffende product te vervangen of het factuurbedrag terug te betalen.
4.3 Retourzendingen van Beauty Smart producten, alleen in geval de producten na onderzoek door Beauty Smart niet aan de overeenkomst beantwoorden, worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van de producten ongeopend en onbeschadigd zijn.
4.4 Klachten en opmerkingen met betrekking tot de producten, service en levering dienen schriftelijk of per email te worden ingediend bij Beauty Smart. Koper ontvangt binnen veertien dagen schriftelijk bericht van Beauty Smart.

5 Aansprakelijkheid
5.1 Beauty Smart is niet aansprakelijk jegens koper of derden voor directe en gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de overeenkomst, dan wel het gebruik van het geleverde product en advies, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Power Slim Nederland en/of Beauty Smart.
5.2 Ten aanzien van eventuele productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van Beauty Smart jegens een consumentkoper beperkt tot het bedrag dat haar schadeverzekering bij een gegrond verklaarde claim uitkeert.
5.3 Indien zich onverhoopt een gebeurtenis mocht voordoen die leidt tot aansprakelijkheid van Beauty Smart, anders dan productaansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag ten hoogste van tweemaal het factuurbedrag van de geleverde producten.

7 Contra-indicaties
6.1 Power Slim Nederland en Beauty Smart nemen een aantal contra-indicaties in acht met betrekking tot de Power Slim producten en het te geven advies aan de koper. De koper dient ten behoeve van het gebruik van de Power Slim producten een schriftelijke, door Beauty Smart verstrekte, gezondheidsverklaring naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.
6.2 Bij absolute contra-indicaties mogen de Power Slim producten niet worden gebruikt. Onder absolute contra-indicaties wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: chronische lever- en nier aandoeningen, melkeiwitallergie, zwangerschap, borstvoeding, hartinfarct (<6mnd), hartritmestoornissen, soja allergie, hypokaliemie, kanker, behandeling met Levodopa en gecombineerde behandeling met digitalis en diuretica. Bij relatieve contra-indicaties dient eerst een arts geraadpleegd te worden alvorens de Power Slim producten te gebruiken. Onder relatieve contra-indicaties wordt verstaan: leverproblemen, diabetes type 2, jicht, herseninfarct/hersenbloeding, lactose intolerantie en gebruik van de volgende medicatie: Diuretica, antihypertensiva, Colchicine, Cortisone en Thyrax. In geval van twijfel over een contra-indicatie dient een koper eerst een arts te raadplegen alvorens de Power Slim producten te gebruiken.
6.3 Beauty Smart is niet aansprakelijk voor de financiële schade als gevolg van enig ongeval of letsel als gevolg van het niet in acht nemen van dit artikel door koper en gebruikers van de Power Slim producten en advies. Koper vrijwaart Beauty Smart voor aanspraken van derden wegens het niet naleven van de verplichtingen in dit artikel.

7 Overmacht
7.1 Beauty Smart is niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
7.2 Beauty Smart kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd te overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door Beauty Smart geleverde producten aan koper blijven eigendom van Beauty Smart totdat de koper alle verplichtingen, inclusief incassokosten en rente, uit de met Beauty Smart gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.
8.2 De onder het eigendomsvoorbehoud geleverde producten mogen niet worden doorverkocht, verpand of op enige andere wijze worden bezwaard.

9 Geschillen
9.1 Op alle overeenkomsten waarbij Beauty Smart partij is, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
9.2 Alle geschillen tussen Beauty Smart en koper worden voorgelegd aan de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

10 Herroepingsrecht consument-koper bij koop via de bestelwebsite
10.1 Indien een consument-koper niet tevreden is over de geleverde Beauty Smart producten dan kan deze binnen zeven (7) dagen na ontvangst van Beauty Smart producten een e-mail sturen naar info@beauty-smart.nl met daarin de vermelding dat de koopovereenkomst ontbonden dient te worden en kunnen de producten terug worden gestuurd, indien de producten ongeopend en onbeschadigd zijn.
10.2 Het product dient ongeopend, voorzien van factuur in de originele verpakking gefrankeerd verzonden te worden. Binnen dertig (30) dagen wordt het aankoopbedrag teruggestort op de rekening van de consument-koper. Retouradres: Beauty Smart, Wilhelminaweg 4c, 3441 XC Woerden.
10.3 Een verzoek tot retourzending dient schriftelijk te worden ingediend met vermelding van naam van het product, aantal, houdbaarheidsdatum en aankoopdatum. Retourzending van Beauty Smart producten is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Beauty Smart.